Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

F-Securen yhtiökokous on yhtiön tärkein päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. F-Securen yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan Helsingin lisäksi Espoossa tai Vantaalla. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla.

F-Securen varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määrittämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous käsittelee osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen edellyttämiä tai hallituksen sille esittämiä asioita. Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemista ja näiden palkkioista.

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Lähtökohtaisesti yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on julkaistava yhtiön verkkosivuilla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava F-Securelle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ja käyttääkseen siellä äänioikeuttaan osakkeenomistajan tulee olla rekisteröitynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet väliaikaisesti omiin nimiinsä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettuna päivänä, jonka täytyy olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä rekisteröitymisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukainen oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. F-Secure julkaisee hyvissä ajoin kotisivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksensa asian käsittelystä yhtiökokouksessa. Tällaisen vaatimuksen katsotaan aina saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä.

F-Secure Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2024. Lue lisää.