Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

F-Securen ylimmän johdon palkitseminen on suunniteltu edistämään yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja pitkän tähtäimen kannattavuutta. Tavoitteena on palkita suorituksen ja osaamisen perusteella. Palkitsemisen tulee olla kilpailukykyistä vertailuryhmiin nähden, lisätä sitoutumista yhtiöön ja työhön sekä olla johdonmukaista koko yhtiössä. Kannustinjärjestelmiä kehitetään tukemaan yhtiön strategiaa sovittamalla yhteen osakkeenomistajien ja avainhenkilöstön edut, jotta yhtiö saavuttaa vahvan tuloksen ja luo arvoa pitkällä aikavälillä. Koko yrityksen työntekijöiden palkkausta tarkastellaan säännöllisesti, jotta kaikille työntekijöille maksetaan asianmukainen palkka, joka vastaa markkinoita ja jossa otetaan huomioon heidän henkilökohtainen osaamisensa ja suoriutumisensa.

F-Secure Oyj:n hallitus on hyväksynyt palkitsemispolitiikan, jossa kuvataan F-Securen hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista, periaatteita politiikan luomiseen ja sen toteuttamiseen. Palkitsemispolitiikka esiteltiin WithSecuren vuoden 2022 ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka päätti WithSecuren osittaisjakautumisesta F-Secureksi.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti 2023

Hallituksen palkitseminen add

F-Securen yhtiökokous päättää hallituksen sekä hallituksen valiokuntien palkitsemisesta hallituksen ehdotuksesta. Hallituksen palkitseminen koostuu ensisijaisesti vuosipalkkiosta, joka voidaan maksaa osakkeina, käteisenä, tai näiden kahden yhdistelmänä.

F-Securen yhtiökokous 13.3.2024 päätti, että F-Securen hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa, valiokuntien puheenjohtajille 48 000 euroa, ja muille hallituksen jäsenille 38 000 euroa sekä hallituksen jäsenelle, joka on työsuhteessa F-Secureen 12 667 euroa.

Hallituksen palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina. F-Secure Oyj hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan F-Secure Oyj:n kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaan. Kullekin F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaahansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio F-Secure Oyj:n kulloinkin voimassa olevan matkustuspolitiikan mukaisesti.

Jokaiselle F-Securen hallituksen jäsenelle maksetaan ennalta määrätty matkapalkkio sekä matkakulut asuinmaansa ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Toisesta maasta Euroopan mantereella paikan päällä pidettävään kokoukseen matkustaville hallituksen jäsenille maksetaan erillinen 1 000 euron kokouspalkkio. Jos tarvitaan mannertenvälisiä matkoja, palkkio on 2 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut ja muut suoraan hallitustyöskentelyyn liittyvät kulut maksetaan kulloinkin voimassa olevan yhtiön korvauspolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Toimitusjohtajan sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja toimisuhteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen muusta syystä kuin sopimusrikkomuksesta, toimitusjohtajalla on oikeus kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

Yhtiö on hankkinut toimitusjohtajalle henkivakuutuksen, jonka määrä vastaa toimitusjohtajan vuotuista bruttopalkkaa. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä, ja hänen eläkkeensä määräytymisessä noudatetaan Suomen työntekijän eläkelain (TYEL) sääntelyä. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan Suomen lainsäädännön nojalla 65 vuotta

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostuu peruspalkasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Lisäksi hän voi osallistua vapaaehtoiseen työntekijöiden osakesäästöohjelmaan (ESSP), jonka hallitus hyväksyi 23. 8. 2022.

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2023 yhteensä 500 3242 euroa, josta 164 1168 euroa oli suoriutumiseen perustuvaa palkitsemista. Vuonna 2022 toimitusjohtaja Timo Laaksosen kiinteä vuosipalkka mukaan lukien luontaisedut oli 300 240 euroa.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tavoitepalkkio on 50 % vuosittaisesta peruspalkasta, jos tavoitteet saavutetaan. Maksimipalkkio on vuotuisen peruspalkan suuruinen. F-Securen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteet asetettiin ajanjaksolle 1. 1.–31. 12. 2023. Toimitusjohtajan vuoden 2023 lyhyen aikavälin palkkio perustui vuoden 2023 yhdistettyyn liikevaihdon ja oikaistun EBITAn kasvuun (painotus 80 %) ja työntekijöiden sitoutumista mittaavaan eNPS-lukemaan painotus 20 %). Näiden kahden kriteerin kokonaissuoritus arvioitiin, eikä palkkiota maksettu.

Helmikuussa 2023 toimitusjohtaja Timo Laaksonen sai STI-palkkion, joka perustui F-Securen lyhyen aikavälin kannustinohjelman heinä-joulukuun 2022 tavoitteisiin. Ohjelman tavoitteet perustuivat vuoden 2022 toisen
vuosipuoliskon liikevaihdon kasvuun (painotus 40 %), oikaistuun käyttökatteeseen (painotus 40 %) ja työntekijöiden sitoutumista mittaavaan eNPS-lukemaan (painotus 20 %). Näiden kolmen tavoitteen painotettu tulos H2/2022:lla oli 114 %. Palkkio oli yhteensä 85 500 euroa.

Toimitusjohtajalle maksettiin maaliskuussa 2023 pitkän aikavälin kannustinpalkkio (LTI). Palkkio perustui WithSecuren vuosien 2020–2022 suoritusperusteiseen osakepalkkio-ohjelmaan. Palkkio maksettiin 54 prosenttia käteisellä ja 46 prosenttia osakkeilla. Toimitusjohtajalle myönnettiin 47 000 osaketta suoritusperusteisen osakeohjelman 2023–2025 puitteissa yhtiön palkitsemispolitiikassa määritettyjen ohjeistuksien mukaisesti. Tämä vastaa palkkion tavoitetasoa. Enimmäispalkkio on kaksi kertaa tavoiteallokaation määrä. Lopullinen palkkio määräytyy sen mukaan, missä määrin tavoitteet saavutetaan ansaintajakson aikana. Toimitusjohtajalle myönnettiin kertaluonteisesti 12 373 osaketta rajoitetun osakepalkkio-ohjelman (RSP) 2023–2025 puitteissa. Palkkion edellytyksenä on jatkuva yhtiön palveluksessa toimiminen maksuhetkeen vuonna 2026 asti.

Kesäkuussa 2023 hallitus hyväksyi tavanomaisen transaktiobonuksen eräille avainhenkilöille Lookout Life -yrityskaupan loppuunsaattamisesta. Toimitusjohtaja sai 36 000 euron bonuksen.

Muun johtoryhmän palkitseminen add

Muiden johtoryhmän jäsenten palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja kulloinkin voimassa olevista kannustimista.

Johtoryhmän jäsenten eläke-etuudet määräytyvät soveltuvan lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaisesti.

Muun johtoryhmän (pl. toimitusjohtaja) palkitseminen tilikaudella 2023

Palkka 1 329 499 euroa
Luontaisedut 30 023 euroa
Lyhyen aikavälin kannustusjärjestelmät 351 889 euroa
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 0 euroa
Lisäeläke 0 euroa
Osakepalkkioiden rahaosuus 267 696
Osakkeet (arvo) 227 711

Palkitseminen yhteensä 2 206 818 euroa

Kannustinjärjestelmät add

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

F-Securella on avainhenkilöstölle suunnattuja osakepohjaisia kannustinohjelmia. Osakepohjaiset kannustinohjelmat voivat perustua pitkän aikavälin taloudelliseen ja strategiseen suoriutumiseen tai ainoastaan F-Securen osakkeen arvon nousuun. Kannustinohjelman perustuessa F-Securen osakkeen arvon nousuun voidaan osallistujille myöntää osakkeiden merkintä- tai hankintaoikeuksia etukäteen määriteltyyn hintaan. Suoriteperusteisissa ohjelmissa F-Securen hallitus arvioi ansaintakriteerien toteutumisen jokaisen ansaintajakson jälkeen ja maksettavan palkkion määrä perustuu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ansaintajakson aikana. F-Securen osakkeen arvon nousuun perustuvan kannustinohjelman todellinen palkkio määräytyy osakkeen tulevasta arvonnoususta. Kannustinohjelmien mukainen osakepalkkio menetetään, mikäli henkilön työ- tai toimisuhde yhtiössä päättyy tai irtisanotaan ennen oikeuden lopullista syntymistä.

F-Securella on seuraavat osakepohjaiset kannustinohjelmat:

  • pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma 2021–2023, jonka ansaintajakso jatkuu helmikuuhun 2024 saakka, ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 372 000 F-Securen osaketta;

  • pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma 2022–2024, jonka ansaintajakso jatkuu helmikuuhun 2024 saakka, ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 324 000 F-Securen osaketta;

  • pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma 2023–2025, jonka ansaintajakso jatkuu keväälle 2026 saakka, ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 800 000 F-Securen osaketta; ja

  • rajoitettu osakepohjainen kannustinohjelma 2023–2025, jonka ansaintajakso jatkuu keväälle 2026 saakka, ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 80 000 F-Securen osaketta.

Osakepalkkioiden maksaminen on ehdollinen tiettyjen kannustinohjelmien ehdoissa määriteltyjen ansaintakriteerien täyttymiselle sekä sille, että henkilön työ- tai toimisuhde F-Secureen jatkuu eikä sitä ole irtisanottu ennen osakepalkkion maksamista.

Henkilöstön osakesäästöohjelma

Henkilöstön osakesäästöohjelman tavoitteena on kannustaa työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan F-Securen osakkeita. Tarkoituksena on myös yhdistää osakkeenomistajien ja työntekijöiden intressit sekä lisätä työntekijöiden pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

Osakesäästöohjelma rakentuu vuosittain alkavista ohjelmakausista, joissa kussakin on 12 kuukautta kestävä säästöjakso ja säästöjaksoa seuraava omistusjakso. Osakesäästöohjelmaa tarjotaan kaikille F-Securen työntekijöille. Ohjelmassa työntekijöillä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan ja sijoittaa säästösummat F-Securen osakkeisiin. Säästöillä hankitaan F-Securen osakkeita neljännesvuosittain aina osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen. F-Secure antaa ohjelmaan osallistuville työntekijöille palkkioksi sitoutumisesta yhden lisäosakkeen (brutto) kahta hankittua osaketta kohden. Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista ja hankittujen osakkeiden pitämistä omistuksessa omistusjakson ajan.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Palkkion rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut niissä valtioissa, joissa työnantajalla on ennakonpidätysvelvollisuus. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille. Säästöillä hankituille osakkeille, ohjelmassa annetuille lisäosakkeille ja muille ohjelman kautta mahdollisesti saataville osakkeille maksettavat osingot käytetään osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena hankintapäivänä säästö- ja omistusjakson ajan. Näillä osakkeilla on sama oikeus lisäosakkeisiin.

Osallistuminen osakesäästöohjelmaan on vapaaehtoista, ja työntekijät kutsutaan osallistumaan yhteen ohjelmakauteen kerrallaan.

Palkitsemisraporttien arkisto add