Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

F-Securen johdon palkitseminen on suunniteltu edistämään yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja pitkän tähtäimen kannattavuutta. Yhtiön tavoitteena on palkita suoritukseen ja osaamiseen perustuen. Palkitsemista arvioidaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistua palkitsemisen kilpailukyvystä, ottaen huomioon työntekijöiden henkilökohtainen suoriutuminen ja osaaminen.

F-Secure Oyj:n hallitus on hyväksynyt palkitsemispolitiikan, jossa kuvataan F-Securen hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista, periaatteita politiikan luomiseen ja sen toteuttamiseen. Palkitsemispolitiikka esiteltiin WithSecuren vuoden 2022 ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka päätti WithSecuren osittaisjakautumisesta F-Secureksi.

Hallituksen palkitseminen add

F-Securen yhtiökokous päättää hallituksen sekä hallituksen valiokuntien palkitsemisesta hallituksen ehdotuksesta. Hallituksen palkitseminen koostuu ensisijaisesti vuosipalkkiosta, joka voidaan maksaa osakkeina, käteisenä, tai näiden kahden yhdistelmänä.

WithSecuren ylimääräinen yhtiökokous 31.5.2022 päätti, että F-Securen hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa, valiokuntien puheenjohtajille 48 000 euroa, ja muille hallituksen jäsenille 38 000 euroa sekä hallituksen jäsenelle, joka on työsuhteessa F-Secureen 12 667 euroa.

Hallituksen palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina. F-Secure Oyj hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan F-Secure Oyj:n kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaan. Kullekin F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaahansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio F-Secure Oyj:n kulloinkin voimassa olevan matkustuspolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, jonka lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan tavanomaisia luontoisetuja ja kulloinkin voimassa olevien kannustinohjelmien mukaisia kannustimia sekä F-Securen bonusohjelmien mukaisia bonuksia. Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka on 24 000 euroa.

Toimitusjohtajan toimisopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo toimisopimuksen jostain muusta syystä kuin sopimusrikkomuksen takia, toimitusjohtajalla on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa kuuden kuukauden palkkaa. Yhtiö hankkii toimitusjohtajalle henkivakuutuksen, jonka summa vastaa toimitusjohtajan vuosittaista bruttopalkkaa. Toimitusjohtajan eläkkeen kertyminen ja eläkeikä määräytyy paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaan.

Muun johtoryhmän palkitseminen add

Muiden johtoryhmän jäsenten palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja kulloinkin voimassa olevista kannustimista.

Johtoryhmän jäsenten eläke-etuudet määräytyvät soveltuvan lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaisesti.

Kannustinjärjestelmät add

F-Securella on avainhenkilöstölle suunnattuja osakepohjaisia kannustinohjelmia. Osakepohjaiset kannustinohjelmat voivat perustua pitkän aikavälin taloudelliseen ja strategiseen suoriutumiseen tai ainoastaan F-Securen osakkeen arvon nousuun. Kannustinohjelman perustuessa F-Securen osakkeen arvon nousuun voidaan osallistujille myöntää osakkeiden merkintä- tai hankintaoikeuksia etukäteen määriteltyyn hintaan. Suoriteperusteisissa ohjelmissa F-Securen hallitus arvioi ansaintakriteerien toteutumisen jokaisen ansaintajakson jälkeen ja maksettavan palkkion määrä perustuu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ansaintajakson aikana. F-Securen osakkeen arvon nousuun perustuvan kannustinohjelman todellinen palkkio määräytyy osakkeen tulevasta arvonnoususta. Kannustinohjelmien mukainen osakepalkkio menetetään, mikäli henkilön työ- tai toimisuhde yhtiössä päättyy tai irtisanotaan ennen oikeuden lopullista syntymistä.

F-Securella on seuraavat osakepohjaiset kannustinohjelmat:

  • pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma 2020–2022, jonka ansaintajakso jatkuu helmikuuhun 2023 saakka, ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 340 000 F-Securen osaketta;

  • pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma 2021–2023, jonka ansaintajakso jatkuu helmikuuhun 2024 saakka, ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 372 000 F-Securen osaketta;

  • pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma 2022–2024, jonka ansaintajakso jatkuu helmikuuhun 2024 saakka, ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 324 000 F-Securen osaketta; ja

  • rajoitettu osakepohjainen kannustinohjelma 2021–2022, jonka ansaintajakso jatkuu tammikuuhun 2023 saakka, ja jonka perusteella voi tulla maksettavaksi enintään 40 000 F-Securen osaketta.

Osakepalkkioiden maksaminen on ehdollinen tiettyjen kannustinohjelmien ehdoissa määriteltyjen ansaintakriteerien täyttymiselle sekä sille, että henkilön työ- tai toimisuhde F-Secureen jatkuu eikä sitä ole irtisanottu ennen osakepalkkion maksamista.