Sijoittajayhteydet

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

1. Tarkoitus

Tämä tiedonantopolitiikka kuvaa periaatteet ja menettelytavat, joita sovelletaan F-Securen ulkoiseen viestintään rahoitusmarkkinoilla.

F-Securen rahoitusinstrumentit on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. F-Secure noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU No. 596/2014, ”MAR”), Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Euroopan ja Suomen finanssivalvontaviranomaisten säännöksiä ja ohjeita, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä sisäisiä toimintaperiaatteita.

F-Securen ulkoisen viestinnän tavoitteena on varmistaa, että yhtiötä koskevat olennaiset ja paikkansapitävät tiedot julkistetaan rahoitusmarkkinoille viipymättä ja tasapuolisesti kaikille vastaanottajille. F-Secure pyrkii tarjoamaan hyvää palvelua ja tapaamaan aktiivisesti pääomamarkkinoiden edustajia.

F-Securen hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan.

2. Viestintäperiaatteet add

Lausunnonantajat

F-Securen toimitusjohtaja ja talousjohtaja tai heidän nimeämänsä henkilö kommentoi F-Securen taloudellista tilannetta ja tulosta, yhtiön markkinoita kokonaisuutena sekä tulevaisuudennäkymiä. Sijoittajasuhdeosasto (IR) hoitaa keskitetysti yhteydenpidon sijoittajiin ja analyytikoihin.

Keskustelut ja kokoukset

F-Secure on aktiivisesti yhteydessä pääomamarkkinoiden ja tiedotusvälineiden edustajiin ja vastaa sijoittajien, analyytikkojen ja tiedotusvälineiden esittämiin kyselyihin ilman tarpeetonta viivytystä. Keskustelut perustuvat aina markkinoilla jo saatavilla olevaan tietoon. Sijoittajasuhdeosasto koordinoi yhteydenpitoa sijoittajiin ja analyytikoihin, kun taas tiedotusvälineiden tapaamisia koordinoi yritysviestintäosasto.

Kanavat

F-Secure julkaisee pörssitiedotteita Helsingin Pörssin ja olennaisimpien mediakanavien kautta ja jakaa lehdistötiedotteita tiedotusvälineille. Pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivustolla heti, kun ne julkaistaan.

Saatavuus

Kaikki F-Securen pörssitiedotteet ovat saatavilla verkkosivuilta vähintään viiden (5) vuoden ajan julkaisupäivästä. Tilinpäätökset, hallituksen toimintakertomukset, tilintarkastuskertomukset, puolivuotiskertomukset, osavuosikatsaukset, palkka- ja palkkioraportit ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat selvitykset ovat saatavilla verkkosivustolla vähintään kymmenen (10) vuoden ajan.

Kieli

F-Securen virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki tiedonantovelvollisuuden alla julkaistut pörssitiedotteet ja taloudelliset katsaukset julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Hiljainen jakso

F-Secure noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosraporttien julkaisemista, jolloin se ei osallistu keskusteluihin F-Securen taloudellisesta asemasta tai siihen vaikuttavista tekijöistä pääomamarkkinoiden edustajien tai tiedotusvälineiden kanssa

3. F-Securen julkaisut add

Pörssitiedotteet

Osavuosikatsaukset, tilinpäätökset ja muu säännöllinen raportointi

F-Secure raportoi taloudellisia tietojaan noudattaen ennalta määrättyä vuosiaikataulua, johon kuuluu kaksi osavuosikatsausta, puolivuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote. Tilintarkastuskertomus julkaistaan yhdessä tilinpäätöksen kanssa. Lisäksi F-Secure julkaisee vuosittain selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioraportin.

Osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkaisupäivät ilmoitetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Jatkuva raportointi

Sisäpiiritieto

F-Secure julkaisee pörssitiedotteen mahdollisimman pian kaikista F-Securea koskevista sisäpiiritiedoista. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu, joka liittyy suoraan tai välillisesti F-Secureen ja jolla todennäköisesti olisi merkittävä vaikutus F-Securen rahoitusvälineiden hintaan (EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, MAR:n, määritelmä). Se, mikä on sisäpiiritietoa, analysoidaan tapauskohtaisesti asiaankuuluvien faktojen ja olosuhteiden perusteella. Sisäpiiritietoa ei saa luovuttaa analyytikoille, toimittajille tai muille osapuolille (paitsi tietyissä MAR:ssa määritellyissä tilanteissa) yksin tai ryhmissä ilman, että sama tieto julkistetaan markkinoille.

F-Secure voi perustellusti lykätä sisäpiiritiedon julkistamista seuraavissa olosuhteissa:

  • Välitön julkaiseminen todennäköisesti vaarantaisi F-Securen oikeutetut edut; ja

  • Julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja

  • F-Secure pystyy varmistamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Päätös tietojen julkistamisen lykkäämisestä tehdään aina viranomaisvaatimusten ja F-Securen (kulloinkin voimassa olevan) sisäpiirikäytännön mukaisesti. Päätöksen voivat tehdä vain valtuutetut henkilöt, ja se dokumentoidaan ja arkistoidaan asianmukaisesti. Tiedot on julkaistava pörssitiedotteena mahdollisimman pian sen jälkeen, kun julkistamisen lykkäämisen edellytykset eivät enää täyty.

Muut lakisääteiset pörssitiedotteet

Pörssitiedotteilla julkaistaan myös sellaista tietoa, joka pitää lakisääteisesti tuoda julkiseksi (kuten johdon liiketoimet, omien osakkeiden lukumäärän muutokset, liputusilmoitukset jne.).

F-Secure julkaisee pörssitiedotteen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien, toimitusjohtajan tai talousjohtajan vaihtumisesta. Muutoksista muussa ylimmässä johdossa tiedotetaan.

Huhut ja tietovuodot

F-Secure ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla esiintyviä huhuja. Jos markkinahuhu kuitenkin vaikuttaa merkittävästi yhtiön osakekurssiin, yhtiö voi harkita lausunnon antamista antaakseen oikeaa tietoa markkinoille tai oikaistakseen virheelliset tai harhaanjohtavat tiedot.

Tietyissä tilanteissa huhu voi nimenomaisesti liittyä sisäpiiritietoon, jota ei ole vielä julkistettu (viivästynyt julkistaminen). Jos huhu on niin täsmällinen, että tiedon luottamuksellisuus ei ole enää taattu, sisäpiiritieto julkistetaan markkinoille mahdollisimman pian.

Näkymät ja tulosvaroitukset

F-Secure voi julkaista ennusteita konsernin todennäköisestä tulevasta taloudellisesta kehityksestä (näkymät). Näkymät perustuvat julkaisuhetkellä vallitseviin näkemyksiin konsernin ja sen liiketoiminnan kehityksestä.

F-Secure seuraa jatkuvasti yrityksen taloudellista suorituskykyä, asemaa ja näkymiä. Jos F-Securen taloudellinen asema tai näkymät poikkeavat odottamattomalla ja merkittävällä positiivisella tai negatiivisella tavalla aiemmin julkaistuista tiedoista, F-Secure julkaisee tulosvaroituksen pörssitiedotteena mahdollisimman pian.

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteilla ilmoitetaan asioista, jotka eivät täytä pörssitiedotteiden kriteerejä, mutta joiden katsotaan olevan uutisoinnin arvoisia. Tällaisia asioita voivat olla pienemmät yritysostot, sijoitukset, myynnit tai rahoitusjärjestelyt, tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvät myyntisopimukset sekä kumppanuussopimukset. Lehdistötiedotteita voidaan julkaista maailmanlaajuisesti tai alueellisesti, ja ne julkaistaan yleensä myös F-Securen verkkosivustolla.

4. Tiedonantopolitiikan muutokset add

F-Securen hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 31.5.2022, ja tiedonantopolitiikkaa päivitettiin 25.10.2023. Tätä tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja muutetaan tarvittaessa. F-Secure voi myös ottaa käyttöön yksityiskohtaisempia sisäisiä ohjeita ja prosesseja varmistaakseen tämän politiikan ja asiaankuuluvien lakien ja määräysten noudattamisen.